εργαλεια αξιολογησησ

Στο Γραφείο μας εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Αξιολόγησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Πραγματολογικό Προφίλ Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
 • Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)
 • ΑΘΗΝΑ τεστ
 • Test of Pragmatic Language (TOPL)
 • Symbolic Play Test
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου
 • Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας- Εικόνες Δράσης
 • Eye test
 • Denver Developmental Screening Test
 • Multilingual Assessment Instrument of Narratives (MAIN)
 • Children's Apperception Test (CAT)

 • Thematic Apperception Test (TAT)
 • Fairy Tale Test
 • Rorschach
 • Άτυπες Κλινικές Διαδικασίες Αξιολόγησης

Για κάθε παιδί, έφηβο ή ενήλικα που μας επισκέπτεται, δημιουργείται μία προσωποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία προσαρμόζεται με γνώμονα την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το αίτημα του εκάστοτε ατόμου ή της οικογένειάς του.

 

 

Το γραφείο μας ανανεώνει και εμπλουτίζει τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της διεθνούς επιστημονικής και θεραπευτικής κοινότητας.